Politica de confidentialitate

Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

Incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Sumar

Politica privind prelucrarea si confidentialitatea datelor

1. Scop - definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal

2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

2.1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale persoanelor cu care Raiffeisen Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L. deruleaza tranzactii ocazionale, reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, Imputernicitilor Clientului, Beneficiarilor reali.

2.2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, colaboratorilor, angajatilor si/sau persoanelor fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., Beneficiarilor reali.

2.3. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice desemnate de catre un partener contractual al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

2.4. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

2.5. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor care doresc sa ocupe posturi in cadrul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

3. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul utilizarii de cookie-uri

4. Inregistrarea convorbirilor telefonice/monitorizarea video

5. Confidentialitatea datelor

1. Scop - Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal

Aceasta politica are drept scop informarea unitara a oricarei persoane fizice ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. si se aplica urmatoarelor persoane, denumite impreuna in mod generic "Persoane vizate":

- Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentiali clienti, persoane cu care Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. deruleaza tranzactii ocazionale, reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului, Beneficiarii reali;

- Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., Beneficiarii reali;

- Persoanele de contact, reprezentantii legali sau conventionali, colaboratorii, angajatii si/sau persoanele fizice desemnate de catre un partener contractual al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

- Angajatii Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

- Candidatii care doresc sa ocupe posturi in cadrul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

- Vizitatorii site-urilor Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

Urmatoarele documente au fost actualizate, in temeiul aplicarii prevederilor GDPR:

- Politica de utilizare cookies

Definitii relevante in contextul protectiei datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal = orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila; O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obtine de la operatorul de date (precum Banca si Biroul de Credit) la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu prelucrate de catre acesta; Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum si completarea datelor incomplete;

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoana;

Dreptul la restrictionarea prelucrarii = dreptul persoanei vizate de a obtine, la cerere si in mod gratuit, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul la opozitie = dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate

2.1. Relatia Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. - Client persoana fizica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale persoanelor cu care Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. deruleaza tranzactii ocazionale, reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, precum si Beneficiarilor reali;

In vederea prestarii serviciilor financiare, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si legislatia subsecventa.

2.1.1. Categorii ale persoanelor fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: Clientul (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului, precum si Beneficiarii reali (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, "Persoane vizate"). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. la initierea relatiilor contractuale cu Clientul sau pe parcursul derularii acestora.

2.1.2. In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate in prezentul document, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. poate sa prelucreze date cu caracter personal apartinand anumitor categorii de Persoane Vizate (de exemplu, Beneficiarii reali) fara a beneficia insa de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane. In acest context, este responsabilitatea Clientului sa informeze persoanele in cauza cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal si sa obtina consimtamantul acestora privind prelucrarea datelor, in masura in care este necesar, in vederea indeplinirii conditiilor prevazute de lege.

2.1.3. Scopurile prelucrarii datelor caracter personal

Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal pentru următoarele scopuri, dupa cum urmeaza:

2.1.3.1. In vederea indeplinirii obligatiilor legale, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal pentru: executarea si imbunatatirea produselor si serviciilor oferite prin preluarea in aplicatiile informatice ale Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. a datelor din actul de identitate, conform cerintelor legale aplicabile; cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului; prevenirea fraudelor prin verificarea autenticitatii actului de identitate prezentat; raportarea tranzactiilor suspecte; realizarea de audituri si investigatii interne; gestiunea administrativ-financiara; gestionarea conflictelor de interese; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; indeplinirea obligatiilor de supraveghere asupra Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. si a Grupului Raiffeisen si de raportare catre Grupul Raiffeisen sau autoritatile de supraveghere; conformarea cu cerintele prudentiale aplicabile institutiilor financiare nebancare, inclusiv cerinte de diligenta fiscala; asigurarea securitatii in incintele Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.; pastrarea, depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal. Pentru indeplinirea scopurilor anterior mentionate, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

2.1.3.2. In vederea incheierii si executarii contractului dintre Client si Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., aceasta prelucreaza datele cu caracter personal pentru: incheierea, derularea si gestionarea relatiei contractuale cu Clientul, in vederea furnizarii produselor si serviciilor ce intra in sfera obiectului de activitate al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.; derularea in bune conditii a tranzactiilor; gestionarea calitatii datelor; incheierea si/sau executarea contractelor de asigurari; monitorizarea tuturor obligatiilor asumate de oricare dintre entitatile din Grupul Raiffeisen; colectare de debite si activitatile premergatoare acestora; constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. in instanta; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor primite cu privire la produsele si/sau serviciile contractate.

2.1.3.3. In vederea indeplinirii intereselor legitime ale Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., in contextul desfasurarii obiectului sau de activitate, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal pentru: imbunatatirea produselor si serviciilor furnizate, prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne (inclusiv optimizarea costurilor si a bugetelor); proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice si a serviciilor IT (inclusiv stocarea bazelor de date in tara sau in strainatate); reclama, marketing simplu si publicitate; statistica; gestionarea reclamatiilor si sesizarilor ce nu vizeaza produsele si/sau serviciile contractate de catre persoana vizata.

2.1.3.4. In baza consimtamantului exprimat de catre Persoana vizata cu ocazia deschiderii relatiei de afaceri sau in alte situatii, dupa caz, pentru urmatoarele scopuri:

- Marketing direct, prin comunicarea de informatii si/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii si activitati ale Bancii si/sau ale partenerilor acesteia, precum si efectuarea de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., direct sau prin partenerii contractuali ai acesteia, a studiilor de marketing cu privire la produsele, serviciile si activitatile actuale si/sau viitoare ale Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. si/sau ale partenerilor acesteia;

- Generarea de oferte si comunicari personalizate, prin utilizarea unor tehnici informatice care implica un proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) si care pot produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau care o pot afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. In acest scop, pentru a transmite oferte personalizate cat mai apropiate de interesele persoanei vizate, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. va prelucra toate sau numai o parte din datele pe care le furnizez direct in contextul relatiei mele contractuale cu Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., precum si datele pe care le furnizeaza partenerii contractuali ai Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. Tehnicile informatice/algoritmii folositi permit Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. sa identifice preferintele clientilor in ceea ce priveste unele dintre categoriile de produse si servicii puse la dispozitie de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., de catre membrii Grupului Raiffeisen si/sau de catre partenerii Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. In urma preferintelor astfel conturate si a altor detalii care rezulta din comportamentul avut in contextul relatiei contractuale, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. va aduce in atentia clientilor oferte axate in special pe categoriile de produse si servicii care pot fi de interes pentru acestia. Prelucrarea datelor in acest scop prezinta beneficiul de a mi se pune la dispozitie oferte cat mai adaptate nevoilor si intereselor mele. De asemenea, tinand cont de faptul ca Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. isi doreste sa ofere oferte personalizate, in functie de preferintele si interesele manifestate, am luat cunostinta ca este posibil ca ofertele vizand produse si servicii pentru care nu mi-am manifestat anterior interesul sa nu imi fie aduse la cunostinta.

Consimtamantul exprimat cu privire la activitatile de prelucrare de mai sus poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.

2.1.4. In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. le genereaza pe baza acestora, respectiv: cod identificare client, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal poate determina imposibilitatea furnizarii produselor si serviciilor ce intra in sfera de activitate a Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. si/sau a indeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare ale Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

2.1.5. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: Persoana vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai Persoanei vizate, reprezentantii Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., entitatile din Grupul Raiffeisen, parteneri contractuali ai Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. si ai entitatilor din Grupul Raiffeisen, imputerniciti ai Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, autoritati publice locale, organizatii internationale, furnizorii de servicii si bunuri, birouri de credit, societati de asigurare si reasigurare, organizatii profesionale, organizatii de cercetare a pietei, agenti de colectare a debitelor/recuperare a creantelor.

2.1.6. Durata prelucrarii

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe durata derularii relatiei de afaceri, precum si ulterior, atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a va furniza informatiile solicitate sau pentru a ne respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare SR.L. sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

2.1.7. Transferul datelor cu caracter personal

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate, este posibil ca Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/ SEE: Austria, Germania, Marea Britanie, Slovacia, Ungaria, cat si in afara UE/SEE, catre Statele Unite ale Americii. Pentru transferurile in afara UE/SEE, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene sau alte garantii recunoscute de lege. Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesand varianta actualizata a Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul Politica de confidentialitate.

2.1.8. Drepturile persoanelor fizice vizate

Persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care persoana vizata considera necesar.

2.1.9. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.1.10. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., precum si cu privire la drepturile de care beneficiezi in acest context, te rugam sa ne transmiti solicitarea la urmatoarea adresa: contact@raiffeisenasigurari.ro. De asemenea, ai posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L,. la urmatoarea adresa de email: dpo_asigurari@raiffeisen.ro.

2.1.11. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale), potentialilor clienti, ale reprezentantilor legali sau conventionali ai Clientului, precum si Beneficiarilor reali.

2.2. Relatia Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. - Client persoana juridica

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, colaboratorilor, angajatilor si/sau persoanelor fizice desemnate de catre un Client (chiar si dupa incetarea relatiei contractuale) al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., precum si Beneficiarilor reali.

2.3 Relatia Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. - parteneri contractuali (furnizori de bunuri/servicii)

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor de contact, reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice desemnate de catre un partener contractual al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

In masura in care oricare partener contractual al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. dezvaluie datele cu caracter personal ale persoanelor de contact desemnate de catre acesta, ale reprezentantilor legali sau conventionali, ale colaboratorilor, ale angajatilor si/sau ale altor persoane fizice catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. pentru sau in legatura cu incheierea si/sau executarea unui Contract, avand in vedere faptul ca Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. nu beneficiaza de modalitatea practica de a asigura in mod direct informarea acestor categorii de persoane, partenerul contractual al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. are obligatia sa informeze aceste persoane cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, inclusiv in contextul drepturilor de audit ale Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prevazute in Contract, daca este cazul, utilizand in acest sens textul de informare:

Furnizorul va lua masuri pentru ca aceasta dezvaluire sa se faca conform oricaror cerinte aplicabile, inclusiv cele privind informarea si obtinerea consimtamantului persoanelor vizate, daca este cazul, astfel incat Clientul sa poata prelucra datele cu caracter personal pentru scopurile prevazute in Contract, fara sa mai indeplineasca vreo formalitate. Furnizorul va respecta instructiunile ce pot fi trimise periodic de catre Client in scris, in format electronic sau pe hartie, cu privire la informatiile ce trebuie furnizate respectivelor persoane fizice in scopul indeplinirii prevederilor prezentei clauze.

2.3.1. Informare privind Protectia datelor cu caracter personal

Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (Regulamentul), precum si conform legislatiei subsecvente in domeniu.

2.3.2. Categorii de persoane fizice vizate

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. apartin urmatoarelor categorii de persoane vizate: persoanele de contact desemnate de catre partenerul contractual al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., reprezentantii legali sau conventionali ai partenerului contractual al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., colaboratorii, angajatii si/sau alte categorii de persoane fizice ale caror date sunt divulgate Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. de catre partenerul contractual al acesteia, daca este cazul (denumiti impreuna in mod generic, in cele ce urmeaza, "Persoane vizate"). Aceste date cu caracter personal sunt incluse in documentele transmise catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. la initierea relatiilor contractuale cu partenerul contractual sau pe parcursul derularii acestora.

2.3.3. Temeiurile si scopurile pentru care Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal

2.3.3.1. Indeplinirea obligatiilor legale ale Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. in contextul derularii relatiilor contractuale: gestiune administrativ-financiara; pastrarea/depozitarea (premergatoare arhivarii) si arhivarea documentelor; realizarea de audituri si investigatii interne; gestionarea controalelor efectuate de autoritati; asigurarea securitatii in incintele Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.; implementarea masurilor de securitate a datelor cu caracter personal (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta); alte obligatii legale aplicabile in functie de natura relatiei contractuale si/sau calitatea dumneavoastra). Pentru ideplinirea scopurilor anterior mentionate, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. se va baza, in masura in care este necesar, si pe interesul sau legitim in desfasurarea obiectului sau de activitate.

2.3.3.2. Incheierea si desfasurarea contractului incheiat intre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. si partenerul sau contractual prin raportare la specificul relatiei contractuale.

2.3.3.3. Indeplinirea intereselor legitime ale Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare SRL, in contextul desfasurarii obiectului de activitate pentru urmatoarele scopuri: proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor informatice existente sau noi si a serviciilor IT; gestionarea reclamatiilor.

2.3.4. Categoriile de date cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prelucreaza datele pe care ni le furnizati in mod direct, datele furnizate de catre partenerul contractual al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. in vederea incheierii si executarii contractului incheiat cu Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (incluzand, dar fara limitare la acestea: nume, prenume, adresa de email, numar de telefon), precum si date pe care Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. le genereaza pe baza acestora, respectiv: informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana, date rezultate din utilizarea aplicatiilor puse la dispozitie de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (daca este cazul).

2.3.5. Categoriile de destinatari

In contextul indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. poate sa dezvaluie datele dumneavoastra cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra, in masura in care va exercitati dreptul de acces de care beneficiati conform legislatiei aplicabile in materie, autoritatilor publice locale/centrale, imputernicitilor (entitati care asista Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. in activitatile de prelucrare) si/sau partenerilor contractuali.

2.3.6. Durata prelucrarii. Destinatia ulterioara a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. pe durata executarii contractului, precum si ulterior in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., inclusiv obligatiile de arhivare. Dupa indeplinirea duratelor de arhivare, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. poate anonimiza datele, lipsindu-le astfel de caracterul personal, pentru a efectua in continuare diverse prelucrari statistice.

2.3.7. Transferul datelor cu caracter personal in strainatate.

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate, este posibil ca Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE/SEE, cat si in afara UE/SEE, catre: Statele Unite ale Americii. Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesand varianta actualizata a Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul Politica de confidentialitate.

2.3.8. Drepturile de care beneficiezi in contextul activitatilor de prelucrare

In conditiile prevazute de legislatia in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, beneficiezi de urmatoarele drepturi: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand din 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (incepand din 25 mai 2018); dreptul la opozitie; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; si dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care consideri necesar.

2.3.9. Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice.

2.3.10. Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., precum si cu privire la drepturile de care beneficiezi in acest context, te poti adresa Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare SRL la urmatoarea adresa: contact@raiffeisenasigurari.ro sau poti contacta Responsabilul privind Protectia Datelor, la adresa de email: dpo_asigurari@raiffeisen.ro.

2.4. Relatia Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. - angajati

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., in calitatea sa de operator de date, colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai, date care sunt furnizate in mod direct sau care pot rezulta in mod indirect, in cursul derularii relatiei de munca.

In notiunea de angajati sunt incluse persoanele care au incheiate contracte de munca (indiferent de tipul contractului - pe durata determinata sau nedeterminata, part-time etc., care sunt delegate sau detasate - inclusiv angajatii pusi la dispozitie de agentii de munca temporara), care au incheiate contracte de mandat sau contracte de colaborare cu Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

2.4.1. Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai pentru urmatoarele scopuri:

- In vederea incheierii si executarii contractului, pentru urmatoarele scopuri: recrutare, scopuri generale de resurse umane, in vederea desfasurarii relatiilor de munca/mandat/colaborare; training; evaluarea performantelor; verificarea modului de conformare cu politicile si reglementarile interne; salarizare, acordarea de bonusuri; gestionarea costurilor si bugetelor de resurse umane ("cost management"); gestionarea beneficiilor constand in tichete de masa si respectiv facilitarea accesului la servicii medicale, servicii wellness, servicii privind pensiile facultative si servicii de asigurare, prin furnizori de servicii, aplicatiile, sistemele si reteaua de echipamente IT, potrivit atributiilor din fisa postului.

- In vederea indeplinirii obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri: conformarea cu obligatiile specifice de dreptul muncii (inclusiv, dar fara a se limita la sanatatea si securitatea in munca) privind administrarea resurselor umane; arhivare; administrarea conflictelor de interese care ar putea fi generate de activitatile extra-profesionale, precum si de relatiile de rudenie; audit intern; monitorizarea accesului si asigurarea securitatii in incintele Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (supraveghere video, monitorizare acces in sediu prin carduri de acces); asigurarea permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice necesare pentru desfasurarea activitatii si monitorizarea disciplinei in desfasurarea atributiilor angajatilor Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., inclusiv prin implementarea unor linii de raportare a neregulilor (whistleblowing) si monitorizarea resurselor si echipamentelor IT si de telecomunicatii puse la dispozitia angajatilor precum si asigurarea securitatii sistemelor informatice (inclusiv prin realizarea de copii de siguranta).

- In vederea indeplinirii intereselor legitime ale Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., pentru urmatorul scop: evenimente interne si evidentiere pozitiva/promovare in cadrul organizatiei.

- In temeiul consimtamantului exprimat de catre angajatul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., pentru urmatorul scop: testarea functionalitatilor noi ale produselor intermediate de Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., inainte ca acestea sa fie facute disponibile pe piata.

2.4.2. Categorii de date cu caracter personal

Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. colecteaza si prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, sex, data si locul nasterii, cetatenie, semnatura, date din actele de stare civila, date din hotarari de divort si/sau de incredintare a minorului, certificatele de nastere ale copiilor, telefon, email, adresa, profesie, loc de munca, formare profesionala – diplome – studii, date privind istoricul angajarilor, functie, directie, departament, ID utilizator, marca, date istorice privind salarizarea, mariri de salariu, bonusuri acordate, informatii privind monitorizarea activitatii, informatii privind istoricul training-urilor, obisnuinte/preferinte/comportament, imagine, serie si numar buletin/pasaport, cod numeric personal, date privind starea de sanatate, date care denota convingerile religioase, date privind cazierul judiciar, date privind savarsirea de infractiuni, date privind condamnari penale/masuri de siguranta, date privind sanctiuni disciplinare, date cu caracter personal care pot rezulta in cursul cercetarilor disciplinare, descrierea incidentelor raportate prin intermediul schemei de whistleblowing, ora intrarii in incintele Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., ora iesirii din incintele Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., precum si orice alte categorii de date pe care angajatii Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. ni le furnizeaza in mod direct.

Suplimentar categoriilor de date mentionate mai sus, pentru scopul facilitarii accesului la servicii medicale si de wellness pentru membrii de familie ai angajatilor sau terte persoane, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. va prelucra urmatoarele categorii de date apartinand sotului/sotiei/copiilor angajatilor sau tertelor persoane: nume, prenume, adresa, telefon, email, cod numeric personal, numar si serie de buletin. Avand in vedere ca datele cu carcater personal mai sus mentionate nu se obtin in mod direct de la membrii de familie ai angajatilor sau ale tertelor persoane si ca Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. nu ar avea cum sa realizeze, in mod practic, informarea acestora cu privire la activitatile de prelucrare, angajatii Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. isi asuma responsabilitatea sa se asigure ca membrii lor de familie sau tertele persoane au fost informati in mod corect si complet si ca s-a obtinut consimtamantul acestora (in masura in care este necesar, potrivit prevederilor legale) cu privire la activitatile de prelucrare detaliate in prezenta norma.

2.4.3. Dezvaluirea datelor cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. poate dezvalui datele cu caracter personal ale angajatilor catre urmatoarele categorii de destinatari: parteneri contractuali, imputerniciti, alte societati din grupul din care face parte Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare SRL sau Raiffeisen Bank International AG, autoritati publice centrale/locale, furnizori de servicii medicale, furnizori de servicii wellness, furnizori de servicii privind pensiile facultative, furnizori de servicii de asigurari, precum si angajatilor in cazul primirii unei solicitari in baza dreptului de acces.

2.4.4. Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor cu caracter personal de catre angajati poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract si este necesara pentru Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. in vederea gestionarii raporturilor de munca/mandat/colaborare, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce revin Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. in calitate de angajator. Refuzul furnizarii acestor date, poate atrage imposibilitatea gestionarii relatiei de munca/mandat/colaborare si a indeplinirii obligatiilor mentionate.

2.4.5. Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. in vederea prelucrarii lor pe durata derularii relatiei de munca/mandat/colaborare si ulterior, conform cerintelor din reglementarile interne aplicabile la nivelul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., precum si in conformitate cu cerintele legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la cerintele din materia arhivarii.

2.4.6. Transferul datelor cu caracter personal

In vederea realizarii unora din scopurile mai sus-mentionate, este posibil ca anumite categorii de date cu caracter personal sa fie transferate in afara Romaniei. Datele pot fi transferate in state din in state din cadrul UE/ SEE, precum: Austria, cat si in afara UE/SEE, catre: Statele Unite ale Americii. In masura in care Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. efectueaza astfel de activitati de prelucrare, isi va intemeia transferul conform cerintelor Regulamentului UE nr. 679/2016 si in temeiul clauzelor standard de protectie a datelor adoptate de Comisia Europeana pentru a asigura nivelul necesar de securitate si confidentialitate.

Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesând varianta actualizata a Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul Politica de confidentialitate.

Pentru o lista completa si actualizata a statelor in care sunt transferate datele cu caracter personal, angajatii se pot adresa resposabilului cu resursele umane din cadrul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

2.4.7. Drepturile persoanelor vizate

Drepturile de care beneficiaza angajatii si membrii de familie ai acestora in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, angajatii Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. beneficiaza de urmatoarele drepturi:

- Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., conform celor descrise in prezentul document;

- Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare;

- Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine rectificarea de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. a datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

- Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege - este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

- Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

- Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

- Dreptul la opozitie - in ceea ce priveste activitatile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitatile de profilare, dreptul de opozitie se poate exercita in orice moment, prin transmiterea unei solicitari catre responsabilul cu resursele umane din cadrul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;

- Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate

- Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Pentru mai multe informatii privind modul de exercitare a drepturilor mai sus-mentionate, angajatii se pot adresa Responsabilului privind protectia datelor prin transmiterea unui email la adresa: dpo_asigurari@raiffeisen.ro.

2.5. Relatia Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. - candidati care doresc sa ocupe posturi in cadrul companiei

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor care doresc sa ocupe posturi in cadrul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

In vederea preluarii si gestionarii candidaturii unei persoane, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal in temeiul demersurilor necesare inaintea incheierii contractului de munca/de colaborare (fara ca aceasta sa insemne o promisiune din partea Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. in acest sens) sau in temeiul interesului sau legitim in contextul desfasurarii obiectului de activitate, dupa caz, si in conditiile prevazute de Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016, precum si in conformitate cu cerintele legislatiei subsecvente in materie.

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. apartin vizitatorilor paginii de internet, indiferent daca au sau nu calitatea de client al Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., care sunt interesati sa aplice pentru un post in cadrul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. sau persoanelor care transmit datele de curriculum vitae sau participa la interviuri organizate de Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., "persoane vizate".

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal care ii sunt furnizate in mod direct, precum si datele pe care le genereaza pe baza acestora, respectiv: cod candidat, rezultate chestionar personalitate, rezultate teste tehnice, informatii ce rezulta din neconformitatile semnalate de catre orice persoana.

Pentru a raspunde mesajelor primite, in vederea aplicarii pentru o pozitie disponibila, nu este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala precum: codul numeric personal, numarul si seria actului de identitate, numarul pasaportului etc. si, prin urmare, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. nu solicita astfel de date, prin urmare candidatii nu vor transmite mesaje continand astfel de date si nu vor anexa copii ale actelor de identitate mesajelor transmise catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. pastreaza datele cu caracter personal colectate de la persoanele vizate atunci cand exista o necesitate de afaceri legitima pentru a proceda astfel (de exemplu, pentru a furniza informatiile solicitate sau pentru a respecta obligatiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, in urma indeplinirii termenelor legale de arhivare, Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

In prezent, in vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibil ca Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. sa transfere anumite categorii de date cu caracter personal:

- Catre urmatoarele categorii de destinatari: candidati, in masura in care isi exercita dreptul de acces de care beneficiaza conform legislatiei aplicabile in materie, reprezentantii Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele sau impreuna cu Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., entitatile din Grupul Raiffeisen, partenerii contractuali ai Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. si ai entitatilor din Grupul Raiffeisen, imputerniciti ai Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatile publice locale/centrale, in masura in care este necesar;

- In afara Romaniei, in state din cadrul UE/SEE cat si in afara UE/SEE, catre Statele Unite ale Americii.

Este posibil ca pe parcursul desfasurarii activitatii, statele de transfer mai sus mentionate sa se modifice. Puteti obtine o lista actualizata cu statele unde se transfera datele cu caracter personal accesand varianta actualizata a Politicii privind protectia datelor cu caracter personal si confidentialitatea, disponibila la link-ul Politica de confidentialitate.

Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. respecta drepturile pe care legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal le confera Persoanei vizate, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, precum si modalitatile de exercitare ale acestora in masura in care considerati necesar.

Drepturile mai sus mentionate pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. sau prin transmiterea unui email catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. in acest sens, la urmatoarea adresa de email: contact@raiffeisenasigurari.ro. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., precum si cu privire la drepturile persoanei vizate, persoanele vizate se pot adresa printr-o cerere (pe suport hartie/in format electronic, prin email) catre:contact@raiffeisenasigurari.ro

De asemenea, ai posibilitatea de a contacta Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., la urmatoarea adresa de email: dpo_asigurari@raiffeisen.ro.

3. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul utilizarii de cookie-uri

Paginile noastre de web utilizeaza cookie-uri.

Ce sunt cookie-urile si cum sunt acestea utilizate?

Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni, alcatuite in general dintr-un sir de caractere, sau parti dintr-un fisier, care la accesarea unui site sunt salvate in browser-ul utilizat de catre calculatorul, telefonul, tableta sau orice alt dispozitiv prin care se acceseaza on-line respectivul site. La fiecare accesare ulterioara a site-ului, browser-ul utilizat trimite catre server-ul respectivului site acest fisier, in scopul de a permite identificarea unui vizitator care a revenit pe site.

In general, site-urile folosesc cookie-uri pentru a facilita oferirea catre vizitatori a unor functionalitati care nu pot fi asigurate in lipsa acestora de protocolul http, protocol de tip text care este cel mai des utilizat pentru accesarea informatiilor on-line de pe servere web (www). Aceste functionalitati constau in managementul sesiunilor utilizatorilor, pastrarea unei sesiuni autentificate, pastrarea preferintelor pe o pagina vizitata (de exemplu, aspecte legate de functionalitatea sau de afisarea grafica a paginilor).

Cand accesezi site-ul ca vizitator, un cookie este trimis catre browser-ul tau de internet si salvat pe hard-disk-ul computerului tau, dar poti bloca salvarea cookie-urilor prin modificarea setarilor browser-ului tau.

Cookie-urile pot stoca informatii ce au un caracter personal (de exemplu, cod de identificare al vizitatorului, preferinte personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Aceste informatii nu sunt generate de cookie-uri, ci de catre vizitator, in momentul in care acesta completeaza formulare on-line, se inregistreaza pe site, utilizeaza sisteme de plati electronice etc. Desi cookie-urile sunt stocate in memoria calculatorului, telefonului, tabletei sau a oricarui alt dispozitiv utilizat pentru accesarea unui site, cookie-urile nu pot accesa sau citi alte informatii stocate in respectivul dispozitiv. Cookie-urile nu sunt virusi, nu sunt compilate sub forma de cod si nu pot fi executate. In consecinta, acestea nu se pot auto-copia, nu se pot raspandi in alte retele pentru a genera anumite actiuni si nu pot fi utilizate pentru raspandirea de virusi.

In functie de durata, cookie-urile pot fi cookie-uri de sesiune sau cookie-uri permanente:

- Cookie-urile de sesiune au o durata de stocare temporara, limitata doar la durata sesiunii in care un anumit vizitator acceseaza site-ul. La momentul inchiderii sesiunii sau a browser-ului, toate informatiile stocate sunt sterse;

- Cookie-urile permanente sunt stocate in dispozitivul utilizat de catre vizitator si nu sunt sterse la momentul inchiderii sesiunii sau a browser-ului.

Pentru mai multe informatii privind politica de utilizare a cookie-urilor, inclusiv lista modulelor cookie, acceseaza pagina Politica de utilizare cookies.

Browser-ele web ofera functionalitati de setare a nivelului de securitate a informatiilor, permitand vizitatorilor sa opteze ca preferintele lor sa nu fie inregistrate, astfel ca poti bloca utilizarea oricarui cookie prin modificarea setarilor browser-ului tau. Pentru a utiliza facilitatile de setare a nivelului de acceptare a cookie-urilor, in majoritatea cazurilor, se acceseaza sectiunea "Setari"/"Internet options", sub-sectiunea "Confidentialitate si securitate"/"Privacy" din meniul de browser (in functie de browser-ul utilizat).

Dezactivarea optiunii de accepta cookie-uri poate avea ca implicatii imposibilitatea accesarii unora dintre cele mai importante sectiuni ale site-ului. Pentru acest motiv, este recomandabila acceptarea cookie-urilor apartinand site-urilor pe care le considerati de incredere. In orice moment doriti, aveti posibilitatea de a sterge cookie-urile stocate in dispozitivul pe care il utilizati, accesand sectiunea "Setari"/"Safety", sub-sectiunea "Confidentialitate si securitate"/"Delete browsing history" din meniul de browser (in functie de browser-ul utilizat).

Vizitatorii fiecarui site apartinand Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza: dreptul la informare; dreptul de acces la date; dreptul la rectificare; dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"); dreptul la restrictionarea prelucrarii (incepand cu data de 25 mai 2018); dreptul la portabilitatea datelor (incepand cu data de 25 mai 2018); dreptul de opozitie la prelucrarea datelor; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate; dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

Utilizarea cookie-urilor si obligatiile furnizorilor sunt reglementate atat in legislatia nationala (Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare), cat si in cea europeana (Directiva 2002/58/CE asupra confidentialitatii si comunicatiilor electronice, astfel cum a fost modificata si completata prin Directiva 2009/136/CE). Pentru informatii suplimentare, poti consulta urmatoarele documente si surse de informare publica:

- Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 ("GDPR") link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN;
- Avizul nr. 4/2012 privind cookie-urile exceptate de la obtinerea acordului, emis de catre Grupul de Lucru Articolul 29 link: https://collections.internetmemory.org/haeu/20171122154227/https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf
- https://www.aboutcookies.org/
- https://www.allaboutcookies.org/
- https://www.youronlinechoices.com/
- https://iab-romania.ro/
- "Cookie", Wikipedia.org link: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie;
- "Guidance on the rule of use of cookies and similar technologies", UK Information Commissioner’s Office, Mai 2012 link: https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1545/cookies_guidance.pdf

In masura in care, pe langa informatiile prezentate mai sus, apreciezi ca iti sunt necesare clarificari suplimentare, ne poti contacta la adresa de email: contact@raiffeisenasigurari.ro. De asemenea, ai posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare SRL, la urmatoarea adresa de email: dpo_asigurari@raiffeisen.ro.

4. Inregistrarea convorbirilor telefonice/monitorizarea video

Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. poate inregistra si pastra convorbirile telefonice realizate cu oricare persoana fizica, pentru a investiga situatii, proba operatiuni/instructiuni/acorduri date de catre Client/alta persoana vizata, pentru a le folosi ca proba in instanta in cazul unui litigiu, precum si pentru imbunatatirea serviciilor sale.

Persoana vizata este informata privind inregistrarea convorbirii telefonice, prin utilizarea unui mesaj pre-inregistrat de tipul "Va informam ca acest apel este inregistrat. Prin continuarea apelului va exprimati acordul pentru inregistrarea acestuia. Datele cu caracter personal furnizate in cadrul acestei convorbiri sunt prelucrare in conformitate cu Politica de confidentialitate a Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.".

Pentru asigurarea unui nivel inalt de securitate corespunzator desfasurarii activitatii financiar-bancare, toate spatiile fizice in care Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. isi desfasoara activitatea sunt monitorizate video.

5. Confidentialitatea datelor

Confidentialitatea datelor cu caracter personal si conformarea cu normele legale aplicabile in domeniu reprezinta una dintre preocuparile principale ale Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., urmarindu-se in permanenta asigurarea securitatii datelor si respectarea cerintelor in materie.

In consecinta, confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. si, pentru acest motiv, toate datele cu caracter personal sunt prelucrate in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor.

Monitorizarea conformarii cu aceste cerinte este asigurata inclusiv de catre Responsabilul cu protectia datelor (DPO) desemnat la nivelul Raiffeisen Bank, avand urmatoarele date de contact: dpo_asigurari@raiffeisen.ro si a Responsabilului cu protectia datelor din cadrul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., avand urmatoarele date de contact: dpo_asigurari@raiffeisen.ro.

Este posibil ca angajatii Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., in indeplinirea atributiilor de zi cu zi, sa prelucreze date apartinand clientilor persoane fizice, reprezentantilor legali sau conventionali ai clientilor persoane juridice si ai prestatorilor de servicii/utilitati cu care Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. a incheiat relatii contractuale, ai beneficiarilor reali, ai imputernicitilor, ai delegatilor, ai actionarilor/asociatilor persoane fizice etc.

Training-urile angajatilor sunt obligatorii, se desfasoara anual, luand in considerare intotdeauna modificarile legislative, precum si cele mai inalte standarde aplicabile in materie. Acestea vizeaza aspecte privind identificarea activitatilor de prelucrare susceptibile sa genereze riscuri pentru persoanele vizate, modul de gestionare a incidentelor de securitate privind datele cu caracter personal, modul de realizare a unei evaluari privind impactul asupra datelor cu caracter personal etc.

Partenerii contractuali ai Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., furnizori de bunuri sau servicii care, in executarea contractului incheiat cu Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. pot prelucra date cu caracter personal, se obliga sa respecte dispozitiile relevante ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si sa oblige angajatii si/sau alti terti folositi pentru prestarea de servicii la respectarea acestor dispozitii.

In acest context, partenerul contractual garanteaza ca angajatii si/sau alti terti folositi pentru prestarea de servicii au fost informati si instruiti in masura suficienta cu privire la prevederile legale in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv dar fara limitare la prevederile legale ale Regulamentului si, dupa caz, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice ("Legea nr. 506/2004"), la cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, precum si cu privire la caracterul confidential al informatiilor furnizate de catre Client sau pe care ajung sa le cunoasca in decursul desfasurarii relatiilor contractuale si ca acesti angajati si/sau terti s-au obligat apoi in scris la a respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal si la pastrarea secretului profesional. In plus, Furnizorul trebuie sa-i instruiasca conform prezentului Contract pe acesti angajati si/sau terti cu privire la faptul ca datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai in scopuri limitate, atat cat este necesar pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului. Obligatia de a proteja datele cu caracter personal ramane valabila pentru Furnizor si dupa incetarea activitatii ce face obiectul Contractului.

De asemenea, partenerul contractual are obligatia sa ia toate masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea protectiei datelor cu caracter personal colectate, stocate, folosite sau prelucrate de el in orice alt mod. In special, are obligatia sa protejeze datele cu caracter personal la care are acces si sistemele de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contractul incheiat cu Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. impotriva accesului neautorizat, precum si impotriva atacurilor de orice tip ale angajatilor sau tertilor, precum si impotriva distrugerii sau pierderii deliberate sau accidentale a datelor cu caracter personal. Partenerul contractual garanteaza ca ulterior se poate verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse, modificate si sterse datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor pe care le utilizeaza in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin contract.

Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. realizeaza evaluari de impact asupra protectiei datelor in situatiile prevazute de Regulamentul GDPR sau in alte situatii reglementate si publicate de catre autoritatile competente sa interpreteze sau sa aplice legislatia privind protectia datelor cu caracter personal (ANSPDCP sau Comitetul european pentru protectia datelor).

Atunci cand Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. initiaza prelucrari de date susceptibile de a genera riscuri ridicate pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate, tinand cont de natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, in special cand se utilizeaza noi tehnologii, va efectua o evaluare de impact asupra protectiei datelor cu caracter personal inaintea prelucrarii.

Contact

Protectia Datelor

In masura in care, pe langa informatiile prezentate mai sus, apreciezi ca iti sunt necesare clarificari suplimentare, ne poti contacta la adresa de email: contact@raiffeisenasigurari.ro.

De asemenea, ai posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia Datelor la nivelul Raiffeisen Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., la urmatoarea adresa de email: dpo_asigurari@raiffeisen.ro.